Coaching prowadzony w formie klasycznej, lub LIVE online - liczba i zakres merytoryczny sesji ustalany indywidualnie

Coaching Zespołowy (TB), jest programem skierowanym do wszystkich szczebli w organizacji, ukierunkowanym na działania prowadzone z zespołem, oraz jego managerem. Sesje mogą być prowadzone indywidualnie z poszczególnymi osobami, jak też grupowo - z całą ekipą, lub jej częścią. Program jest nakierowany na budowanie motywacji, zaangażowania w pracę, oraz poprawę komunikacji tak w kręgu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. TB ma za zadanie: 

 • zaszczepić identyfikację z systemem wartości firmy
 • zbudować świadomość zespołową 
 • zwiększyć zaangażowanie w realizację celów biznesowych

Bez zmotywowanego, zaangażowanego i zgranego zespołu, zarówno wysiłek managerów, jak i liderów idzie na marne. Wypracowanie nawyków, które wprowadzą do pracy zespołowej nową jakość, wymaga często uruchomienia zewnętrznego autorytetu. Jego rolą jest spojrzenie na problemy z innej perspektywy a następnie wypracowanie z zespołem rozwiązań opartych o miękkie kompetencje komunikacyjne, które zwiększą skuteczność współdziałania.


PRZYKŁADOWY PROGRAM COACHINGU DLA CUSTOMER SERVICE - 10 sesji x 2 godz.

Komunikacja jest niestety zagadnieniem lekceważonym przez wielu managerów na wszystkich szczeblach zarządzania oraz właścicieli rozwijających się firm. Niestety, takie podejście jest błędne i stanowi przyczynę upadku wielu przedsiębiorstw. Umiejętne komunikacja zjednuje ludzi do działań bardzo trudnych a nieumiejętna potrafi położyć nawet proste sprawy. Tak naprawdę, można się średnio znać na branży i mieć takie zdolności komunikacyjne, które zapewnią sukces. Można też być ekspertem przedmiotowym, równocześnie nie potrafiącym dogadywać się z ludźmi, co nie wróży firmie dobrze.

Komunikacja jest zagadnieniem złożonym i wielowątkowym, stąd poniższe punkty nie wyczerpują tematu a jedynie dotykają kluczowych punktów.

Asertywna komunikacja, cz.1

 • Osobowości i temperamenty
 • Słyszenie i słuchanie
 • Asertywność

Asertywna komunikacja, cz.2

 • Komunikacja bezpośrednia i elektroniczna
 • Systemy reprezentacji
 • Parametryzacja informacji

Skuteczna komunikacja

 • Argumentowanie
 • Zarządzanie obiekcjami
 • Feedback

Komunikacja cross-funkcjonalna

 • Struktura formalna i nieformalna
 • Współpraca i dialog
 • Odpowiedzialność komunikacyjna

Powtórka i podsumowanie sesji 1-4 / test wiedzy

Stres z jednej strony daje impuls do wzrostu witalności, mobilizuje do działania i osobistego rozwoju, z drugiej – stanowi przyczynę wielu problemów, które przy długotrwałym oddziaływaniu mogą się objawiać w postaci chorób. Stres może otwierać nowe horyzonty, ale może też doprowadzić do groźnego dla życia załamania.

Automotywacja jest procesem pobudzania własnego „ja” do podejmowania określonego działania i sprowadza się do motywowania samego siebie najczęściej w sytuacjach stresowych. Automotywacja jest elementem motywacji, czyli wewnętrznego procesu regulacji odnoszącego się do sfery psychicznej człowieka, gdzie pełni funkcję sterowania czynnościami tak, aby prowadziły do osiągnięcia określonego celu, a więc budowania odpowiedzialności. 

Podczas wielu rozmów ze współpracownikami zdarza się, że dochodzimy do momentu, w którym zaczęło się robić "gorąco" i czujemy, że konflikt wisi na włosku. Czasami też idziemy o krok dalej. Wszystkie takie sytuacje są trudne i z reguły kończą się niepotrzebną eskalacją problemu, oraz zepsuciem wzajemnych relacji.

Można zapobiec negatywnym scenariuszom, jednak wymaga to wiedzy na temat charakterów i osobowości, wynikającej z praktyki negocjacyjnej. Warto wiedzieć, jak szybko rozpoznać typ współrozmówcy, z którym mamy do czynienia, tak aby prowadzić rozmowę w kierunku przez nas kontrolowanym. Wiedza z zakresu typologii stron, jest wstępem do stosowania socjotechniki perswazyjnej, w tym modeli języka korzyści - narzędzi niezbędnych dla skutecznego zarządzania relacjami z otoczeniem.              

Zarządzanie stresem

 • Stres i stresory
 • Motywacja
 • Automotywacja

Budowanie odpowiedzialności

 • Odpowiedzialność własna i zespołowa
 • Czynniki współpracy
 • Dzielenie się wiedzą i informacją

Zarządzanie konfliktem

 • Rodzaje konfliktu
 • Osobowości w konflikcie
 • Metody zarządzania konfliktem

Zarządzanie relacjami

 • Wyrażanie emocji i poglądów
 • Relacje z otoczeniem
 • Budowanie koalicji

Powtórka i podsumowanie czterech sesji 6-9 / test wiedzy


Brzmi interesująco? Proszę o kontakt telefoniczny: +48 603 371 091 lub mailowy: szkolenia@arturdlubak.com - opowiem więcej o korzyściach, jakie daje ta usługa i ustalimy roboczy zakres programu dla Państwa.